VPS一键性能测试最新脚本

2024-03-17 维护脚本 0

购买新的VPS或者服务器都要进行一番的测试,测试机器的配置和性能,测试VPS服务器的网络速度,硬盘性能等。这里收集一些测试脚本,脚本均来自于网络,代码内有作者信息,感谢网络大神们提供这么优秀的工具。

[VPS 融合怪](https://github.com/spiritLHLS/ecs)

curl -L https://gitlab.com/spiritysdx/za/-/raw/main/ecs.sh -o ecs.sh && chmod +x ecs.sh && bash ecs.sh


BlueSkyXN综合工具箱

wget -O box.sh https://raw.githubusercontent.com/BlueSkyXN/SKY-BOX/main/box.sh && chmod +x box.sh && clear && ./box.sh


秋水逸冰VPS性能测试脚本

wget -qO- bench.sh | bash


服务器/VPS 速度测试脚本、系统信息、I/O 测试和speedtest亚洲速度测试

curl -LsO bench.monster/speedtest.sh; bash speedtest.sh -Asia


流媒体解锁测试一键脚本

bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/lmc999/RegionRestrictionCheck/main/check.sh)


TikTok检测

curl -fsL -o ./t.sh.x https://github.com/lmc999/TikTokCheck/raw/main/t.sh.x && chmod +x ./t.sh.x && ./t.sh.x && rm ./t.sh.x


OldKing版一键测试

wget -qO- git.io/superbench.sh | bash


一键检测VPS回程国内三网路由

curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh


SuperSpeed.sh 修复版

bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed_uxh)或 bash <(curl -Lso- https://raw.githubusercontent.com/uxh/superspeed/master/superspeed.sh)